Přijímací řízení

Vyhlášení kritérií zápisu k základnímu vzdělávání na Církevní základní škole Německého řádu

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon), §36 a §46 a vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, §3a, vyhlašuji termín a kritéria zápisu k základnímu vzdělávání na Církevní základní škole Německého řádu pro školní rok 2021/2022

Zápis do prvního ročníku proběhne 15. dubna od 14:00 do 18:00 – registrace na zápis proběhne elektronicky zde

Přihlášku k zápisu je možné odevzdat od 1.4.2021 na sekretariátu školy – formulář přihlášky je ke stažení v sekci ke stažení. Přihlášky podané v dřívějším termínu nemohou být akceptovány.

Otevřena bude jedna třída s maximálním počtem 16 dětí.


K zápisu pro školní rok 2021/2022 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují 

1. děti narozené v období 1. 9. 2014–31. 08. 2015

2. děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

3. děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2021:

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2021 – musí mít doporučení z PPP /SPC

b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2021– musí mít doporučení z PPP/ SPC a od pediatra 

co k zápisu

1. rodný list dítěte

2. občanský průkaz zákonného zástupce

3. rozhodnutí o odkladu – bylo-li dítě loni u zápisu

průběh zápisu

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci došlo k úpravě podmínek pro přijetí a to následujícím způsobem:

Zápis se uskuteční pouze za účasti zákonných zástupců dne 15.4.2021 na základě rezervace v systému Classis: https://classis.czsnr.cz/index.php?pageid=9002.

V případě, že bude zákonný zástupce nemocný nebo v nařízené karanténě, neprodleně informuje základní školu písemně na adrese skola@czsnr.cz. Následně bude stanoven náhradní termín.

V případě, že zákonný zástupce nevyužije možnost osobního podání žádosti (zápisu) ve škole, je možné využít následující možnosti:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (běžný e-mail není dostačující)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
odklad povinné školní docházky

O odklad je nutné požádat vedení školy do 30. 4. 2021. Do 31. 5. 2021 je nutné žádost doložit o doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře nebo klinického psychologa.

rozhodnutí o přijetí

1. bude oznámeno pod registračním číslem, které dostanete u zápisu

2. seznam přijatých a nepřijatých bude zveřejněn na webových stránkách

3. nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou

Pomocná kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022

Naše škola není spádovou školou, přijímání dětí ke vzdělání se řídí jinými pravidly než u spádových škol. O přijetí ke vzdělávání do Církevní základní školy Německého řádu rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při jejím rozhodování může vzít v úvahu výsledky výběrového řízení, které probíhá podle předem stanovených kritérií ve dnech zápisu.

Dovršení věku 6 let v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 100 b.

Rodinný příslušník je zaměstnancem zřizovatele 100 b.

Dítě má sourozence ve škole zřizovatele 100 b.

Dítě po odkladu povinné školní docházky – odklad vydán naší školou 200 b.

Doporučení duchovního správce 100 b.

Maximální počet bodů, které je možné získat pomocnými kritérii, je 500.

Pomocná kritéria byla stanovena v souladu se zákonem 561/2004 Sb. §36 a §46.

V případě, že počet uchazečů přesáhne počet přijímaných uchazečů a ani pomocná kritéria neurčí pořadí uchazečů a nebude v možnostech školy přijmout všechny děti, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. 

Termín zápisu si rezervují zákonní zástupci zde.  Zákonný zástupce si vybírá pouze čas – skupina není rozhodující.

Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. Nerozhoduje pořadí zapsání.