Přijímací řízení

Vyhlášení kritérií zápisu k základnímu vzdělávání na Církevní základní škole Německého řádu

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji termín a kritéria zápisu k základnímu vzdělávání na Církevní základní škole Německého řádu pro školní rok 2024/2025.

Zápis do prvního ročníku proběhne 2. dubna 2024 a 3. dubna 2024.

Zákonný zástupce podá přihlášku ke vzdělávání dítěte jednou z následujících možností:

1. osobně na sekretariátě školy dne 2. dubna 2024 v době 8:00 až 17:00 nebo 3. dubna 2024 v době 8:00 až 15:00

Dne 2. dubna 2024 v době od 14:00 bude přítomen pedagog pro případnou konzultaci ke školní zralosti dítěte. V případě zájmu o posouzení školní zralosti si rezervujte termín na stránkách https://classis.czsnr.cz – konzultace. (Termíny budou vypsány 11. 3..)

2. poštou – rozhodující je datum podání k poštovní přepravě.

Přihlášku je možné stáhnout na stránkách školy www.czsnr.cz a to včetně informací pro zákonné zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

K zápisu pro školní rok 2024/2025 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují 

1. děti , které dovršily věku 6 let v období od 1.9.2023 do 31.8.2024

2. děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

3. děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2024:

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2024 – musí doložit k přihlášce doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2024 – musí doložit k přihlášce doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce

Co doložit k zápisu ve škole

1. Vyplněnou přihlášku, která je k dispozici na webových stránkách školy. Přihláška je k dispozici i na sekretariátě.

2. Rodný list dítěte – pro ověření skutečností.

3. Občanský průkaz zákonného zástupce – pro ověření skutečností

4. Rozhodnutí o odkladu – bylo-li dítě loni u zápisu

Co doložit v případě odeslání poštou

1. Vyplněnou přihlášku

2. Rodný list dítěte – kopii

3. Občanský průkaz – kopii

4. Rozhodnutí o odkladu – kopii

S dokumenty 2. a 3. bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly budou skartovány.

Odklad povinné školní docházky

O odklad je nutné požádat vedení školy do 30. dubna 2024. Do 31. května 2024 je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře nebo klinického psychologa.

Odklad povinné školní docházky na naší škole nezaručuje automatické přijetí v následujícím školním roce. 

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí bude zveřejněno dne 22. dubna 2024 v 16:00 na webových stránkách www.czsnr.cz pod registračním číslem přihlášky.

1. Bude oznámeno pod registračním číslem, které dostanete u zápisu. V případě odeslání poštovní přepravou bude registrační číslo zasláno doporučenou poštou.

2. Seznam přijatých a nepřijatých bude zveřejněn na webových stránkách https://www.czsnr.cz

3. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

4. Přijatí uchazeči budou sekretariátem osloveni, aby si dohodli termín podpisu smlouvy. 

Pomocná kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

Naše škola není spádovou školou, přijímání dětí ke vzdělání se řídí jinými pravidly než u spádových škol. O přijetí ke vzdělávání do Církevní základní školy Německého řádu rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při jejím rozhodování může vzít v úvahu výsledky výběrového řízení, které probíhá podle předem stanovených kritérií ve dnech zápisu.

Dovršení věku 6 let do 31. 8. 2024 100 b.

Dítě má sourozence ve škole stejného zřizovatele 100 b.

Maximální počet bodů, které je možné získat pomocnými kritérii je 200 bodů.

Pomocná kritéria byla stanovena v souladu se zákonem 561/2004 Sb.

V případě, že počet uchazečů přesáhne počet přijímaných uchazečů a ani pomocná kritéria neurčí pořadí uchazečů a nebude v možnostech školy přijmout všechny děti, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. Losování proběhne 22. dubna 2024.

Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. Nerozhoduje pořadí zapsání. Jedno místo při rozhodování o přijetí bude vyčleněno pro odvolání.

V případě, že zákonný zástupce nepožaduje konzultaci ke školní zralosti, není osobní přítomnost dítěte nutná. Přítomnost dítěte u zápisu doporučujeme. 
Přejeme vám krásné prázdniny

Přejeme vám krásné prázdniny

Úřední hodiny sekretariátu jsou každou středu od 9:00 do 12:00. Pouze v týdnu od 29. 7. do 2. 8. bude provoz školy zcela přerušen. Těšíme se na vás opět 2. září.